Huishoudelijke regels

Huishoudelijk reglement


ALGEMEEN
Artikel 1
Dit Huishoudelijk Reglement geeft een nadere uitwerking van de Statuten der vereniging zoals die zijn vastgesteld in de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 september 1979.

VAN DE LEDEN
Artikel 2
a. Partiële leden. Naast de in artikel 4 der Statuten genoemde personen kent de vereniging partiële leden
b. Partiële leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 der Statuten bepaalde en voor 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en volgens door het bestuur vast te stellen regels op beperkte wijze van de faciliteiten van de vereniging gebruik kunnen maken.
c. Partiële leden zijn verplicht zich strikt te houden aan door bestuur en bevoegde commissies en instanties gegeven richtlijnen en mondelinge aanwijzingen.
d. Alle leden zijn verplicht zich strikt te houden aan door bestuur en bevoegde commissies en instanties gegeven richtlijnen en mondelinge aanwijzingen.

VAN DE AANMELDING
Artikel 3
a. Op het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 5, lid 1 der Statuten dienen vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, eventueel telefoonnummer, geboortejaar en geboortedatum.
b. De leden zijn verplicht verandering in deze gegevens onmiddellijk schriftelijk aan de secretaris op te geven.

VAN DE CONTRIBUTIES
Artikel 4
De wijze van inning der contributies wordt door het bestuur geregeld. De contributies der werkende leden en de jaarbijdragen der ondersteunende leden zijn steeds voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd en invorderbaar bij de aanvang van het verenigingsjaar.
Het bestuur kan echter bepalen dat de contributies c.q. bijdragen in termijnen mogen worden betaald. In dit geval blijven zij toch voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

VAN HET BESTUUR
Artikel 5
a. Het bestuur stelt in onderling overleg een rooster van aftreden op, met dien verstande dat bij een even aantal bestuursleden jaarlijks de helft van het aantal bestuursleden aftreedt en bij een oneven aantal bestuursleden jaarlijks de helft van het met één verminderd aantal bestuursleden aftreedt. De volgorde van het rooster wordt zoveel mogelijk bepaald naar die van de toetreding als zodanig.
b. Ieder bestuurslid is, mits het zich daartoe uitdrukkelijk bereid heeft verklaard, terstond herkiesbaar.
c. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
d. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen en het daarin uitbrengen van zijn stem.
e. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
f. Indien in het bestuur tussentijds een vacature ontstaat, wijst het bestuur in onderling overleg één der bestuursleden aan voor waarneming tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. Zonodig kan het bestuur tussentijds één der werkende leden verzoeken in het bestuur zitting te nemen tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. Het bestuur stelt de leden van een en ander schriftelijk in kennis.
g. In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Vergadering kan een vicevoorzitter worden gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
Artikel 6
a. Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten wordt gesteld op € 9.075,60
b. Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
1. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;
2. presentielijsten en notulen van alle Algemene Vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
3. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar plegen te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 7
a. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede om de vergadering te schorsen of te verdagen.
b. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid tenminste één week voor de datum van de vergadering.
c. Bestuursbesluiten zijn slechts dan geldig indien ze worden genomen met de meerderheid van stemmen van het totale aantal bestuursleden. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuursleden schriftelijke stemming wensen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel nogmaals in stemming gebracht. Staken de stemmen wederom dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.
d. Buiten de bestuursvergaderingen kunnen eveneens geldige besluiten worden genomen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen.

VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 8
a. Kandidaatstelling voor een door de Algemene Vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf stemgerechtigde seniorleden, ereleden of leden van verdienste.
b. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
c. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat uiterlijk zeven dagen vóór de Algemene Vergadering.
d. Een besluit van - of benoeming door - de Algemene Vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbend op een agendapunt der vergadering is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, de leden 9 en 10 der Statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldige stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen - dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging, wijziging Huishoudelijk Reglement of tot ontbinding der vereniging.
e. De agenda der Algemene Vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit Reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties door tenminste vijf stemgerechtigde seniorleden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgene dat de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
f. Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder door een lid, staande de vergadering gedaan voorstel hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene Vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

VAN DE COMMISSIES
Artikel 9
a. Het bestuur is gerechtigd bepaalde taken te delegeren aan commissies.
Het bestuur benoemt deze commissies steeds voor de tijd van één jaar.
b. De commissies verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur en volgens door het bestuur aan te geven richtlijnen.
c. Indien het bestuur in bijzondere gevallen één of meer niet-leden wenst te benoemen in een commissie behoeft zij daartoe de toestemming van de Algemene Vergadering.
d. Het bestuur doet van de instelling, de samenstelling, alsmede de voor hun arbeid gegeven richtlijnen schriftelijk mededeling aan de leden.
e. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een commissie te ontbinden of haar samenstelling te wijzigen. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de leden. Dit geldt ook voor de door de Algemene Vergadering benoemde commissies. Uitzondering hierop geldt de commissie bedoeld in artikel 11, lid 4 der Statuten.
Artikel 10
a. De Algemene Vergadering kan één of meerdere commissies benoemen met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissies.
b. Deze commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de Algemene Vergadering.
c. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van ieder dezer commissies worden geregeld of gewijzigd.
Artikel 11
a. De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 der Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één der commissieleden diens plaats zal innemen.
b. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgend verenigingsjaar bij voorkeur door de Algemene Vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van het lid dat het langst in de commissie zitting had.
Artikel 12
a. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat zijn gesteld, dan wordt tot stemming overgegaan.
b. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemmingen blijven ongeldige en blanco briefjes buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
c. Ingeval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de Algemene Vergadering kan slechts worden gekozen een persoon die is kandidaat gesteld op de wijze als bij Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
d. Stemgerechtigde leden kunnen hun stem per volmacht uitbrengen mits:
1. de volmacht schriftelijk is gegeven en voorzien is van de handtekening van het stemgerechtigde lid dat de volmacht heeft gegeven;
2. de volmacht vóór de aanvang der vergadering aan de secretaris is overhandigd;
3. een gevolmachtigde kan niet meer dan twee volmachten van andere stemgerechtigde leden aan de secretaris overhandigen.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 13
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Artikel 14
Het opleggen van strafmaatregelen is, voor zover niet elders in dit Reglement geregeld, voorbehouden aan het bestuur.
Artikel 15
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 16
Aldus vastgesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering